Årsmöte den 7 mars 2015

Årsmöte för Skogsträdgårdens Vänner, Klockaregården, den 7 mars 2015 –

Mötet genomfördes som ett ”simultant årsmöte” för tre föreningar, Skogsträdgårdens Vänner, Permakultur i Skåne och Föreningen för skånska kärngårdar. Ordförande för mötet var Kicki Bobacka. Mötesformen gör att protokollet kan se något rumphugget ut.

1 Årsmötets ordförande Kicki Bobacka förklarade mötet öppnat.

2 Dagordningen godkändes.

3 Karin Hertting valdes till årsmötets sekreterare.

4 Max Nordström valdes till årsmötets justerare och rösträknare.

5 Föreningens ordförande Johanna Söndergaard Johansson presenterade verksamhetsberättelsen för år 2014. Med några tillägg (om aktiviteter under året, att vi hade besök av en grupp ”slowfoodare” från Holland, och antal styrelsemöten) godkändes den och lades till handlingarna.

6 Resultat- och balansrapport presenterades av föreningens kassör Susanne Velander Vretare.

7 Revisionsberättelsen presenterades. Revisor Christer Nylander rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9 Medlemsavgiften beslöts att vara oförändrad, det vill säga 100 kronor per år för enskild medlem och 150 kronor för familjemedlemskap.

10 Val till föreningens olika poster.

Styrelsen valdes enligt följande:

Esbjörn Wandt, esbjorn.wandt@gmail.com

Johanna Söndergaard Johansson, johanna_s_johansson@hotmail.com

Jonas Wilson, jonas.wilson@live.se

Karin Hertting, karin.hertting@bredband.net

Styrelsemedlemmarna Susanne Velander Vretare och Britta Nylinder avgick vid årsmötet. Undertecknad vill passa på att, å föreningens vägnar, tacka dem för deras engagemang och arbete under åren! Då det enligt stadgarna skall vara ”minst tre” ledamöter nominerades inga nya styrelseledamöter.

Till valberedning omvaldes Kicki Bobacka och Max Nordström. Som revisor omvaldes Christer Nylander. Posten som revisorssuppleant lämnades vakant.

11 Inga motioner hade lämnats in.

12 Några ”under mötet uppkomna frågor” hade vi inte, men efter att årsmötesformalian gåtts igenom delades årsmötet upp och de olika föreningarna diskuterade var för sig sin verksamhet.

Ämnen som togs upp hos Skogsträdgårdens Vänner var bland annat:

– Projekt Bärfis: ett mycket lyckat projekt, familjedagarna är fortsatt en stor grej, ta fram aktiviteter för barn i samband med aktivitetsdagarna, hur kan vi förenkla/förbättra verksamheten med informationsskyltar etc. så att exempelvis skolor kan använda skogsträdgården även när vi inte är där.

– Anknytningen till Höör behöver stärkas, inför kommande familjedagar skall vi gå ut brett med information, kontakta turistbyrån etc. Max Nordström föreslog att vi kan annonsera i Frostabladet, en lokal publikation. Johanna Söndergaard Johansson påminde om Ingrid Salazars arbete från föregående år som handlar om hur skogsträdgården kan ”nå ut” till lokalområdet.

– Hemsidan är under omgörning och vi skall bland annat lägga till information om vad en guidad tur i skogsträdgården innebär och en karta över gångvägen till skogsträdgården.

– Jonas Wilson berättade att han sökt medel från en stiftelse till en samordningstjänst för ett projekt med namnet ”Ett år i skogsträdgården”. Det handlar om att utveckla Holma gård till ett resurscentrum, med skogsträdgården som ett naturligt centrum, att bjuda in människor som kan ha nytta av skogsträdgården till den och undersöka framtida möjligheter.

– Christer Nylander lyfte frågan om att formulera ett enkelt recept för hur en befintlig skog kan omvandlas till skogsträdgård. Göran Eng fyllde i med tankar om tips för hur en vanlig villaträdgård kan ”skogträdgårdifieras”. Vi skall jobba vidare med dessa tankar.

– Hur skall vi förmedla och föra ut alla erfarenheter som gjorts i skogsträdgården? Hur kan vi arbeta mer aktivt med aktivitetsdagarna? Hur kan vi ordna kunskapsspridning på ett effektivt och enkelt sätt?..

Vid nästa styrelsemöte skall vi planera vårens aktivitetsdagar, och styrelsen skall konstituera sig.

13 Årsmötet avslutades.

Karin Hertting Max Nordström

sekreterare justerare

Närvarande medlemmar vid årsmötet var:

Göran Eng, Christer Nylander, Esbjörn Wandt, Kicki Bobacka, Johanna Söndergaard Johansson, Karin Nilsson Jungermann, Jonas Wilson, Oscar Kjellberg, Max Nordström, My Kjellberg, Arne Jansson, Karin Hertting. (Av dessa var styrelsemedlemmar Johanna Söndergaard Johansson, Esbjörn Wandt, Susanne Velander Vretare, Jonas Wilson, Karin Hertting)