Nyhetsbrev. Agrogorestry och Skogsträdgården som modell. Nytt datum för kursen ”Växtförädling av frukt och bär”

Hej!

I detta nyhetsbrev får du två repriser i modifierad form: Vi gör ett nytt försök med växtförädlingskursen, som vi var tvungna att ställa in och vi repeterar tiderna för vårens aktiviteter, men med några ändringar. Det nya i brevet är en introduktion av agroforestry. Det kommer att följas upp av andra aspekter på denna mångfacetterade ”odlingsform” i kommande nyhetsbrev.

Nytt datum för kursen ”Växtförädling av frukt och bär”
Tyvärr var vi tvungna att ställa in kursen den 20 februari och seminariet den 21 februari på grund av vädret. Nytt datum är 20 mars och 21 mars. Det blir samma program (bifogat) och samma förutsättningar för övrigt också. Kursen äger rum hos Viktor Trajkovski kl.9.30 -18.00 på lördagen, medan vi har seminariet på Holma på söndagen kl.9.00 – 13.00. På seminariet går vi vidare med växtdatabasen och diskuterar hur vi skall lägga upp projektet.

Man kan bo på Holma, antingen på madrass i en sovsal eller i säng i enskilt rum.

För dig som hade anmält dig till kursen:
För att det inte skall bli några tvetydigheter måsta du som hade anmält dig till kursen göra det igen, om du skall vara med. Om alla önskemål är desamma som vid förra tillfället, så räcker det att du meddelar det till mig, så behöver du inte fylla i anmälningsblanketten igen. Meddela Jag är också tacksam att du meddelar mig även om du inte har tänkt gå.

För dig som inte hade anmält dig:
Du har chansen att gå nu.

Sista anmälningsdag är 14 mars! Jag bifogar anmälningsblankett. Den kan du fylla och skicka tillbaka som mail. Aktiviteten är finansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Agroforestry
Som jag nämnde i förra utskicket har vi startat en satsning på agroforestry. Det är ett projekt för landsbygdsutveckling och finansieras via Leader MittSkåne (se http://www.leaderskane.se/). Jag ser vår nya satsning på agroforestry som en naturlig fortsättning på skogsträdgårdsprojektet. Agroforestry är ett vidare begrepp än skogsträdgårdsodling och öppnar upp för en rad olika typer av ekologiskt hållbara odlingssystem i större skala.

Vad är agroforestry?
Agroforestry är ett samlingsnamn för mångfunktionella odlingssystem där träd och buskar odlas tillsammans med jordbruks- eller trädgårdsgrödor eller betande djur. Skogsträdgården är ett exempel på agroforestry och kanske den mest komplexa formen. Det finns många andra varianter och Oscar Franzén som också är med i ledningsgruppen för Agroforestry Sverige ger en introduktion till begreppet i den bifogade filen.

Skogsträdgården som modell
Den bärande principen i skogsträdgården är att vi har de naturliga ekosystemen som modell. Men vi människor är också starkt involverade. Det handlar om odling, d.v.s. om produktion och om att vi omformar naturen. En viktig aspekt är själva förhållningssättet till naturen. Skogsträdgårdsodling som process kan ses som en modell för ett hållbart samspel med naturen – en process som innebär att vi med stor lyhördhet arbetar tillsammans med de biologiska processerna och de naturliga ekosystemen. Vi är mer stigfinnare än vägröjare.

Skogsträdgården, som är den mest komplexa formen av agroforestry, kan också ses som en modell för övriga former agroforestry. I den typiska skogsträdgården finns en stor mångfald av växter som växer nära varandra och påverkar varandra i ett komplext samspel. Den förutsätter också ett mycket intimt växelspel mellan människa och natur och passar speciellt bra för husbehovsodling och som komplement i småskalig kommersiell odling. När man skall odla i något större skala och där brukandet kräver en viss mekanisering, kan man vara tvungen att förenkla systemen på olika sätt. Men fortfarande måste de naturliga ekosystemen och det organiska ”skogsträdgårdstänkandet” vara utgångspunkten.

Agroforestry i omställningsarbetet
För mig ingår dessutom skogsträdgårdsodling och agroforestry som en del i visionen av det hållbara decentraliserade samhället, med lokalt engagerade människor, en stark lokal ekonomi, fördjupad demokrati och över huvud taget ett värdigt liv som lyfter fram våra bästa sidor.

När man arbetar med visionerna av det uthålliga samhället är det förvånande hur samstämmiga våra idéer ofta är i sina grunddrag. Under ytan tycks många av oss ha en mer eller mindre tydlig motbild till dagens samhälle – en slags beredskap för ett alternativ. Detta kan ge oss hopp och uppmuntra oss att gå från ord till handling, att anta utmaningen och starta projektet att upprätta ett uthålligt och gott hem på jorden.

Som jag ser det bygger det uthålliga samhället på ett starkt lokalsamhälle. Redan nu kan vi slå oss samman och börja bygga det. Det är en tanke som ligger bakom transitionrörelsen (Se http://transitionsweden.ning.com/ ) och det finns redan bra redskap för detta arbete, t.ex. permakultur (Se http://www.permakultur.se/Permakultur/Hem.html ).  Här vill jag peka på agroforestrys potential som katalysator för omställningsarbetet, på grund av dess mångfunktionalitet.

På det ekologiska området har vi mångfunktionalitet inom själva odlingssystemet. Växterna fyller t.ex. många olika funktioner som är gynnsamma för hela odlingssystemet (kvävefixerare, dynamiska ackumulatorer, pollen- och nektarväxter). Agroforestry bidrar också med olika funktioner som är gynnsamma för vår livsmiljö, det vi kallar ekosystemtjänster (renar vatten, renar luft, lagrar in kol). Jag skall ta upp mer om den ekologiska sidan av agroforestry i senare nyhetsbrev.

Via agroforestry kan vi få en rad olika produkter för konsumtion eller förädling i lokalsamhället eller för ”export”. Träd och buskar kan odlas för att ge virke, flätmaterial, fibrer, frukt, bär, nötter, nektar till biodling, m.m. Samtidigt kan marken användas för odling av biobränsle, trädgårds-, jordbruks – eller fodergrödor eller för bete. Denna mångfald av produkter kan ligga till grund för en varierad gårdsekonomi och stimulera till utvecklingen av den lokala ekonomin. Detta förutsätter och gynnar olika typer av lokala samarbeten och kan få igång positiva utvecklingsspiraler.

Tider för våren
I förra utskicket fick du datum för några av vårens planerade aktiviteter. Här kommer de igen med en markerad ändring. (Introduktionskursen den 24 april är flyttad till den 10 april.) Det är ännu inte säkert var vi skall ha introduktionskurserna. Vi har funderingar på Holma och Malmö.

20 mars         Kurs i växtförädling av frukt och bär (Nytt datum)
21 mars         Seminarium i projektet ”Nya grödor”(Nytt datum)
13 mars          Aktivitetsdag och årsmöte i Skogsträdgårdens vänner
10 april         Introduktionskurs i permakultur (OBS. Flyttad hit från den 24 april.)
17 april          Aktivitetsdag i Skogsträdgården
24 april         Introduktionskurs i permakultur(Struken)
22 maj           Aktivitetsdag i Skogsträdgården
29 maj           Introduktionskurs i permakultur
13 juni            Aktivitetsdag i Skogsträdgården
18-20 juni      Certifieringskurs i permakultur för skåningar. Del 1 (av 3)
(Övriga del 2: 20-22 augusti, del 3: 22-24 oktober)

Du får information om de olika aktiviteterna i kommande nyhetsbrev.

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt