Skogsträdgårdensvänners Årsmöte den 13 mars 2010

1.Ordf. Kicki Bobacka förklarar mötet öppnat.

2.Presentationsrunda av mötesdeltagare.

3.Karin Hertting väljs till mötesordförande.

Nils Lindblad väljs till sekreterare.

Max Nordström väljs till justerare.

4.Dagordningen för årsmötet presenteras från årsberättelsen.

5.Kallelsen godkänns, mötet förklaras behörigen utlyst.

6.Årsberättelsen godkänns.

7.Årsrevisionen delas ut. Vinsten 5304 kr överlämnas till årsmötet.

8.Årsrevisionen godkänns.

9.Försäljning av plantor erkänns som en bra metod för spridning av kunskap och som intäkt för föreningen.

10.Revisionsberättelse. Revisor Christer Nylander rekommenderar ansvarsfrihet.

11.Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av föreningsmedlemmarna.

12.Medlemsavgiften faställs till 50kr. Kommunikationen om medlemsavgifter ska förbättras på hemsida och i nyhetsbrev.

13.Val av styrelseledamöter. Volontering tillåts. Ordf. Kicki Bobacka avträder sin post.

Valberedningen 2010, Max Nordström, Kicki Bobacka.

Styrelseledamöter 2010, Susanne Velander, Esbjörn Wandt, Nils Lindblad, Tora Råberg, Karin Hertting.

Till Revisor väljs Christer Nylander. Revisorsuppleant Caroline Einarsson.

Styrelsen och revision godkänns av medlemmarna.

14.Ärenden som av styrelsen hänskjutits till detta verksamhetsår.

Utvärdering av arbetsgruppernas verksamhetsår.

Diskussion och omformering av arbetsgrupper utifrån erfarenheter av det gångna verksamhetsåret.  Grupperna är alltid öppna för fler deltagare.

De nya arbetsgrupperna

Visningsgruppen. Ansvarar för kontakter och ekonomi kring visningar i Skogsträdgården på Holma.
Gruppansvarig, Esbjörn Wandt.
Gruppdeltagare, Max Nordström, Nils Lindblad, Britta Nylinder, Arne Jansson.

Projektgruppen. Samordnar arbete i de enskilda praktiska projekten i Skogsträdgården. Gruppansvarig, Nils Lindblad.
Gruppdeltagare, Karin Hertting, Arne Jansson, Esbjörn Wandt.

Strategigruppen Arbetar med kommunikation, information, och finansiering.
Gruppansvarig, Christer Nylander.
Gruppdeltagare, Tora Råberg, Susanne Velander, Kicki Bobacka, Esbjörn Wandt,

Växtgruppen. Skötselsamordning av skogsträdgården på Holma, förökning, försäljning, och informationsinsamling kring växterna.
Gruppansvarig, Karin Hertting.
Guppdeltagare, Lena-Maria Petre, Britta Nylinder, Esbjörn Wandt, Arne Jansson, Caroline Einarsson.

Aktivitetsdagsansvarig. Esbjörn Wandt.

15. Vi diskuterar vårt arbetssätt.

  • •Att hyra det  från skogsträdgården närliggande huset av Stiftelsen Holma för våra verksamheter. Strategigruppen undersöker ärendet, styrelsen behandlar det.
  • •Alla medlemmarna ska känna sig fria att initiera och driva projekt i skogsträdgården.
  • •Samarbete med Mykorrhiza bifalles.
  • •Samarbete med projektet vildodlat bifalles.
  • •Kursprojekt kring förädling diskuteras.
  • •Projektet Perenna grönsaker redovisar sin situation, kommunikationsproblem med Länsstyrelsen.
  • •Kursprojektider med  1 veckas sommarkurs i skogsträdgårdsodling och permakulturintroduktion i samarbete med Omställning Sverige presenteras. Föreningen svarar ja, och kommunikation om premisserna inleds.
  • •Region Skånes miljöbidrag till löpande administration har sökts.

1.Inga motioner har inkommit.

2.Styrelsen påminns om att fördela firmatecknarposten på nästa styrelsemöte.

3.Mötesordförande Karin Hertting förklarar mötet avslutat.

Styrelse 2009

Kicki Bobacka, Lund, kicki@fria.nu

driver Kickis Trädgård som erbjuder permakulturinspirerad trädgårdshjälp samt är en liten Kärngård i Lund

Nils Lindblad, Vitaby, hellfrej@yahoo.se

Lenamaria Petre, Malmö, lenamarias@hotmail.com

Esbjörn Wandt, Dalby, esbjorn.wandt@gmail.com

Susanne Velander Vretare, Södra Rörum, susanne@tradgardskafeet.se

Stadgar för Skogsträdgårdens vänner

antagna 15 februari 2009

1Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Skogsträdgårdens vänner med säte i Höör.

§2Ändamål

Föreningens ändamål är

att i samråd med Stiftelsen Holma ansvara för uppbyggnad, skötsel och vidareutveckling av Holma skogsträdgård, som en experiment- och visningsträdgård.

att samla och sprida kunskap och erfarenhet om skogsträdgårdsodling.

att verka för att skogsträdgårdskonceptet får en självklar roll i planeringen av det uthålliga samhället.

§3Organ

Föreningens organ är årsmötet och styrelsen. Arbetet i föreningen sker i arbets- och projektgrupper.

§4Medlemskap och rösträtt

Medlem i föreningen är enskild eller juridisk person som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtt vid föreningens årsmöte har närvarande enskilda medlemmar och ett ombud vardera för juridiska personer.

§5Årsmötet

Föreningen skall hålla årsmöte senast 1 juni. Medlemmarna kallas till årsmöte senast tre veckor innan.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas

1. mötesformalia

2. styrelsens årsberättelse

3. revisorernas berättelse

4. ansvarsfrihet för styrelsen

5. årsavgift för nästkommande räkenskapsår

6. val av styrelseledamöter efter beslutat antal, revisor och revisorssuppleant samt valberedare

7. ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

8. ärenden som anmälts till styrelsen minst 10 dagar före utlyst årsmöte.

§6Styrelse och firmatecknare

Föreningens styrelse består av tre till fem ledamöter.

Inom styrelsen utses två ledamöter att var och en för sig teckna föreningens firma.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas i konsensus.

§7 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Årsberättelse skall tillställas revisorn senast tre veckor före årsmöte.

§8Stadgefrågor och upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning får endast fattas av årsmötet. Beslutet är giltigt om det anmälts i årsmöteskallelsen samt om minst 2/3 av närvarande medlemmar bifaller detsamma.

Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla förening som arbetar för liknande ekologisk verksamhet i Norden.