Årsmöte 8/2

Välkomna till årsmöte för Skogsträdgårdens Vänner

Holma, lördagen 8/2

Årsmötet för föreningen Skogsträdgårdens Vänner kommer att hållas lördagen den 8e februari på Stiftelsen Holma, i huvudbyggnaden. Årsmötet börjar klockan 13.00.

På samma dag kommer föreningen Holma folkhögskola att hålla sitt årsmöte och det kommer att bli ett program för hela dagen med start kl. 10.00. Mer information kommer senare. Anmälan till årsmötet görs till nylinder.britta@gmail.com

Välkomna att vara med hela dagen!

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Presentation av mötesdeltagare

3. Val av mötesordförande

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av sekreterare

6. Val av justerare

7. Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

8. Presentation av verksamhetsberättelsen

9. Presentation av resultat- och balansrapport

10. Presentation av revisionsberättelsen

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av medlemsavgiften

13. Val av styrelseledamöter, revisor, revisorssuppleant och valberedare.

14. Stadgeändring vad gäller antal styrelseledamöter.

15. Motioner

16. Övrigt

17. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelsen för Skogsträdgårdens Vänner samt mer information om årsmötet kommer senare.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen

 

Om ni vill ha skogsträdgårdens vänners nyhetsbrev så kan ni

maila esbjorn.wandt@gmail.com