Årsmöte för Skogsträdgårdens vänner den 24 februari 2013

1. Ordförande Britta Nylinder förklarade möte öppnat.2. Presentationsrunda av mötesdeltagarna.3. Britta Nylinder valdes till årsmötets mötesordförande.

4. Dagordningen godkändes.

5. Karin Hertting valdes till årsmötets sekreterare.

6. Christer Nylander valdes till årsmötets justerare.

7. Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet godkändes.

8. Verksamhetsberättelsen presenterades.

9. Resultat- och balansrapport  presenterades.

10. Revisionsberättelsen presenterades. Revisor Christer Nylander rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

12. Styrelsen valdes enligt följande:Britta Nylinder, nylinder.britta@gmail.com

Esbjörn Wandt, esbjorn.wandt@gmail.com

Nils Lindblad, tradgardsnisse@gmail.com

Karin Hertting, karin.hertting@bredband.net

Hugo Malm, hugomalm@yahoo.com

Susanne Velander Vretare, susanne@tradgardskafeet.se

Jonas Wilson, jonas.wilson@live.se

13. Medlemsavgiftens storlek diskuterades. Den höjdes till 100 kronor för enskild medlem per år, och till 150 kr för familjemedlemskap.

14. Max Nordström och Kicki Bobacka valdes till valberedningen.

15. Christer Nylander valdes till revisor. Caroline Einarsson valdes till revisorssuppleant.

16. Inga motioner hade lämnats in.

17. Under punkten ”övriga frågor” diskuterades föreningens verksamhet.

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att under året se över föreningens stadgar gällande antalet styrelseledamöter. Idag står det ”3-5 styrelseledamöter”, kanske är det lämpligare med ”minst tre”?

Styrelsen skall också se var föreningen har sitt säte, är det i Hörby där vår kassör Susanne bor? Om vi ändrar det till Höör finns det kommunala bidrag att söka, och även ett kommunalt miljöpris, berättade Hugo. Styrelsen får i uppdrag att se vad stadgarna säger om föreningens säte och hur det skall ändras. Hugo skall kolla upp mer om priset.

Christer, som sköter hemsidan, vill till verksamhetsberättelsen lägga till att hemsidan dagligen har 50-200 besökare.

18. Årsmötet avslutades.