Årsmötesprotokoll 13/3 2010

Skogsträdgårdensvänners Årsmöte den 13 mars 2010 

1.Ordf. Kicki Bobacka förklarar mötet öppnat.

2.Presentationsrunda av mötesdeltagare.

3.Karin Hertting väljs till mötesordförande.
Nils Lindblad väljs till sekreterare.
Max Nordström väljs till justerare.

4.Dagordningen för årsmötet presenteras från årsberättelsen.

5.Kallelsen godkänns, mötet förklaras behörigen utlyst.

6.Årsberättelsen godkänns.

7.Årsrevisionen delas ut. Vinsten 5304 kr överlämnas till årsmötet.

8.Årsrevisionen godkänns.

9.Försäljning av plantor erkänns som en bra metod för spridning av kunskap och som intäkt för föreningen.

10.Revisionsberättelse. Revisor Christer Nylander rekommenderar ansvarsfrihet.

11.Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av föreningsmedlemmarna. 

12.Medlemsavgiften faställs till 50kr. Kommunikationen om medlemsavgifter ska förbättras på hemsida och i nyhetsbrev.

13.Val av styrelseledamöter. Volontering tillåts. Ordf. Kicki Bobacka avträder sin post.
Valberedningen 2010, Max Nordström, Kicki Bobacka.
Styrelseledamöter 2010, Susanne Velander, Esbjörn Wandt, Nils Lindblad, Tora Råberg, Karin Hertting.
Till Revisor väljs Christer Nylander. Revisorsuppleant Caroline Einarsson.
Styrelsen och revision godkänns av medlemmarna.

14.Ärenden som av styrelsen hänskjutits till detta verksamhetsår.
Utvärdering av arbetsgruppernas verksamhetsår.
Diskussion och omformering av arbetsgrupper utifrån erfarenheter av det gångna verksamhetsåret.  Grupperna är alltid öppna för fler deltagare.

De nya arbetsgrupperna

Visningsgruppen. Ansvarar för kontakter och ekonomi kring visningar i Skogsträdgården på Holma.
Gruppansvarig, Esbjörn Wandt.
Gruppdeltagare, Max Nordström, Nils Lindblad, Britta Nylinder, Arne Jansson.

Projektgruppen. Samordnar arbete i de enskilda praktiska projekten i Skogsträdgården. Gruppansvarig, Nils Lindblad.
Gruppdeltagare, Karin Hertting, Arne Jansson, Esbjörn Wandt.

Strategigruppen Arbetar med kommunikation, information, och finansiering.
Gruppansvarig, Christer Nylander.
Gruppdeltagare, Tora Råberg, Susanne Velander, Kicki Bobacka, Esbjörn Wandt,

Växtgruppen. Skötselsamordning av skogsträdgården på Holma, förökning, försäljning, och informationsinsamling kring växterna.
Gruppansvarig, Karin Hertting.
Guppdeltagare, Lena-Maria Petre, Britta Nylinder, Esbjörn Wandt, Arne Jansson, Caroline Einarsson.

Aktivitetsdagsansvarig. Esbjörn Wandt.

15. Vi diskuterar vårt arbetssätt.

  • Att hyra det  från skogsträdgården närliggande huset av Stiftelsen Holma för våra verksamheter. Strategigruppen undersöker ärendet, styrelsen behandlar det.
  • Alla medlemmarna ska känna sig fria att initiera och driva projekt i skogsträdgården.
  • Samarbete med Mykorrhiza bifalles.
  • Samarbete med projektet vildodlat bifalles.
  • Kursprojekt kring förädling diskuteras.
  • Projektet Perenna grönsaker redovisar sin situation, kommunikationsproblem med Länsstyrelsen.
  • Kursprojektider med  1 veckas sommarkurs i skogsträdgårdsodling och permakulturintroduktion i samarbete med Omställning Sverige presenteras. Föreningen svarar ja, och kommunikation om premisserna inleds.
  • Region Skånes miljöbidrag till löpande administration har sökts.

 1.Inga motioner har inkommit.

 2.Styrelsen påminns om att fördela firmatecknarposten på nästa styrelsemöte.

 3.Mötesordförande Karin Hertting förklarar mötet avslutat.