Årsmötesprotokoll 2014

Årsmöte för Skogsträdgårdens Vänner, Holma, den 8 februari 2014 :

1 Föreningens ordförande Britta Nylinder förklarade möte öppnat.

2 Presentationsrunda av mötesdeltagarna.

3 Britta Nylinder valdes till årsmötets mötesordförande.

4 Dagordningen godkändes.

5 Karin Hertting valdes till årsmötets sekreterare.

6 Max Nordström valdes till årsmötets justerare.

7 Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet godkändes.

8 Verksamhetsberättelsen för 2013 presenterades av Hugo Malm. En punkt om att projektet Agroforestry MittSkåne avslutades under året skall läggas till. Med det tillägget godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.

9 Resultat- och balansrapport presenterades av kassör Susanne Velander Vretare.

10 Revisionsberättelsen presenterades. Revisor Christer Nylander rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

12 Medlemsavgiften beslöts att vara oförändrad, det vill säga 100 kronor för enskild medlem per år och 150 kronor för familjemedlemskap.

13 Val till föreningens olika poster:

Styrelsen valdes enligt följande:

Britta Nylinder, nylinder.britta@gmail.com

Esbjörn Wandt, esbjorn.wandt@gmail.com

Johanna Søndergaard Johansson, johanna_s_johansson@hotmail.com

Jonas Wilson, jonas.wilson@live.se

Karin Hertting, karin.hertting@bredband.net

Susanne Velander Vretare, susanne@tradgardskafeet.se

Styrelsemedlemmarna Hugo Malm och Nils Lundblad avgick vid årsmötet. Johanna Søndergaard Johansson valdes in som ny styrelsemedlem. Undertecknad vill passa på att, å styrelsens vägnar, tacka Hugo och Nils för deras engagemang under åren och välkomna Johanna till styrelsen!

Till valberedning omvaldes Max Nordström och Kicki Bobacka.

Som revisor omvaldes Christer Nylander. Posten som revisorssuppleant lämnades vakant.

14 Stadgeändring gällande antalet styrelseledamöter genomfördes.

Sedan föreningens grundande har det i stadgarna stått ”3-5 styrelseledamöter”. Styrelsen har under ett antal år haft fler ledamöter än så, vilket föranledde oss att lyfta frågan. Som föreningens verksamhet ser ut ser vi inget självändamål i att reglera antalet styrelseledamöter, och stadgarna ändrades så att det numer står att antalet medlemmar i styrelsen skall vara ”minst 3”. För att ett styrelsemöte skall vara beslutsmässigt krävs deltagande av halva styrelsen, vilket innebär minst två styrelseledamöter.

15 Inga motioner hade lämnats in.

16 Under ”övriga frågor” togs flera frågor upp, bland annat

Esbjörn Wandt lyfte frågan om att iordningställa ett bibliotek i huvudbyggnaden på Holma. Att skapa ett ”Holma folkhögskolebibliotek” med litteratur om agroforestry, skogsträdgårdar, permakultur etc. Fobo har redan en samling litteratur där. Hur skulle denna kunna utvecklas? Årsmötet ställer sig positivt till idéen. Holma folkhögskoleförening ser vidare på detta.

Hugo Malm föreslog att vi skall ordna en särskild hörna i skogsträdgården för de mindre barnen. Årsmötet ställde sig positivt till förslaget.

Vikten av lokal förankring togs upp av såväl Esbjörn Wandt som Jonas Wilson. Den senare har, tillsammans med Hugo Malm, varit på två möten med ett nätverk för olika föreningar i Höör. Att hålla ett av nätverkets sommarmöten i skogsträdgården föreslogs och gillades.

Skyltningen till skogsträdgården diskuterades. Johanna Søndergaard Johansson berättade att en skylt pekandes mot skogsträdgården skall sättas upp inne på Holma, där uppfartsvägen tar slut. Hon har även undersökt vad en ”riktig” trafikskylt vid avfartsvägen mot gården skulle kosta och hur ansökan om sådana går till.

Nils Lindblad föreslog självplocksverksamhet till ett lågt pris i samband med aktivitetsdagarna. Ett intressant förslag som vi skall fundera vidare på.

Arne Jansson berättade att det håller på att snickras ett utsiktstorn till skogsträdgården.

Christer Nylander lyfte frågan om visioner, hur kan dessa presenteras på hemsidan, bland annat.

Max Nordlund vill gärna ordna musikaliska aktiviteter i skogsträdgården, ett mycket trevligt förslag!

17 Årsmötet avslutades.