Kurser och seminarier om Växtförädling för amatörer – Nya frukter, bär och nötter


Växtförädling för amatörer den 21 november

Vi får stöd från Länsstyrelsen! Kursavgiften stannar därför på 200 kr.

Jag upprepar här kursinnehållet för kursen:

  • Något om växternas nomenklatur, skillnaden mellan art och sort
  • Grundläggande genetik
  • Allmän orientering om befruktningssystem (avgörande för växtförädlingsstrategin)
  • Förädlingsstrategi
  • Förädlingsmetodik (enkla metoder som går att genomföra utan avancerad utrustning)
  • Fröskörd, lagring och kvalitet

Kursledare Carina Larsson

Om du inte redan har anmält dig till kursen så kan du göra det genom att svara på detta mail.

Kursavgiften gäller endast själva kursen. Sedan tillkommer kostnaden för fika och lunch. Jag kan i dagsläget inte säga hur mycket blir, men jag kan tänka mig något kring 70 kr.

Samling och fika kl. 9. Föreläsningen börjar kl. 9:30 och håller på till senast kl.18.

 

Seminarium om växtdatabas och nätverkande den 22 november

Söndagen den 22 november har vi ett seminarium, där vi diskuterar hur vi skall gå vidare och bilda ett nätverk, för att hjälpas åt att få fram nya odlingsvärda växter. Vi blir informerade om den databas med ätliga växter som Oscar Franzen håller på att bygga upp i samarbete med andra skogsträdgårdsentusiaster. Denna databas ska även utgöra en bas för erfarenhetsutbyte och förmedling av växter och fröer.

 

Projektet ”NYA GRÖDOR”

Vi får stöd från Länsstyrelsen till en förstudie till ett tänkt projekt kallat ”Nya grödor”. Det är därför kursen nu i november liksom kursen med Viktor Trajkovski i februari endast kostar 200 kr.

 

Idén med projektet är att bilda ett nätverk för utbyte av erfarenheter och växtmaterial, så att vi tillsammans kan ”vaska” fram nya intressanta arter och sorter av bär, frukt, nötter och grönsaker.

 

Vad vi har sökt pengar för nu i första steget, är en förstudie för att se om, och i så fall hur, vi går vidare och eventuellts startar och söker pengar för projektet ”Nya grödor”.

 

Aktiviteter i denna förstudie:

21 november

Kurs i ”Växtförädling för amatörer”. Denna kurs har vi för att få en gemensam kunskapsbas och begreppsapparat inför det fortsatta arbetet. Vid detta första kurstillfälle kommer Carina Larsson, som är Hortonom, att föreläsa. (Se ovan.)

 

22 november

Seminarium, där vi får information om en nystartad växtdatabas och spånar kring projektets uppläggning.

 

20 februari

Kurs om bär och frukt. Viktor Trajkovski är då kursledare och behandlar relevant genetik och olika strategier vid växtförädling och selektion av bär och frukt. Han gör en mer ingående redogörelse för några speciella arter, som verkar lovande och som det redan nu finns intresse av att arbeta med.

 

21 februari

Vi har åter ett seminarium. Först då bestämmer vi hur vi skall lägga upp projektet. (Kanske kurser, seminarier, studiebesök, nätverksbyggande, arbetet med växtdatabasen)

 

Vänliga hälsningar

Esbjörn Wandt

0734-44 80 28