Nyhetsbrev 2014:6, Självorganisering, Sociokratikurs, ytkompostering, mykorrhiza

Hej!

Det kommer att hållas kurser i sociokrati på Glokala folkhögskolan i höst. Det finns intressanta paralleller mellan hur sociokrati och en skogsträdgård fungerar. Båda bygger på principen om självorganisering. Växterna och djuren i skogsträdgården sköter sig till största delen själva, på samma sätt som en sociokraticirkel.

Frågan är om inte självorganisering är en av de mest centrala principerna för ett hållbart samhälle – både i vår relation till naturen (att vi samverkar med självorganiserande ekosystem) och i vår relation till varandra (ett samhälle som bygger på självorganiserande grupper). I höst kommer Glokala folkhögskolan att arrangera kurser i sociokrati. Det är en beprövad form av självorganisering. Vi börjar här med att titta lite på självorganiseringen i naturen för att sedan dra paralleller till sociokratin.

Livets självorganisering
Det har tagit årmiljoner för livet att bygga upp den komplexa livsmiljö, som är förutsättningen för vår existens. Allt detta har skett genom självorganisering på olika nivåer – från celler, organ, individer, populationer och ekosystem till Gaia.

I skogsträdgården drar vi nytta av ekosystemets självorganisering. Här är två exempel:

Jordbyggarna i mark och ytkompost
I skogsträdgården kan man se det övre markskiktet som en ytkompost. Där samlas löv och kvistar och där hamnar alla örter som vissnar ner på hösten. Maskar av olika arter tillsammans med ett myller av markorganismer lever på kompostens läckerheter och omvandlar dem till näringsrik mylla. Alla organismer intar sin nisch och fyller sin funktion i detta produktiva kalas. Och det finns ett otal kopplingar mellan de olika organismerna. Maskarna äter sig genom jorden så att organiskt material och mineraljord passerar genom dem. Bakterier inne i masken bryter ner cellulosan och andra ämnen. Det organiska materialet och mineraljorden blandas med slem från maskens tarm och ut kommer fina sammanhållande gryn, som bygger upp en bördig jord  –  rik på lättillgängliga växtnäringsämnen, väldränerad, luftig och fuktighetshållande. Vi ska bara hjälpa till och se till att de rätta förutsättningarna infinner sig – porös syrehaltig jord, fuktighet, rätt temperatur och en någorlunda bra sammansättning på maten (d.v.s. en mångfald av vedartade och örtartade växter) – sedan sköter de allt själva.

Mykorrhizan i skogsträdgården:
De allra flesta växterna är beroende av samarbete med svampar för att kunna växa och trivas. Svamparna kan med sitt rikt förgrenade nätverk av tunna trådar (hyfer) samla upp vatten, fosfor och olika mineraler, som de skänker till växterna. Svamparna får i sin tur sin energi från växterna. Det är detta samarbete som kalla mykorrhiza – och som är grunden för att växterna skall växa, trivas och producera massor med mat åt både sig själva och alla andra organismer i ekosystemet. Allt detta sköter svamparna och växterna alldeles utmärkt själva i skogsträdgården – bara vi ger dem rätt förutsättningar.

Det är detta fantastiska samspel mellan organismerna som är grunden för vår existens och det är denna typ av självorganiserande system som vi måste dra nytta av om vi skall fortsätta att existera. Det är det enda hållbara. 

Medvetande och medskapande
Vi människor är också som individer självorganiserande system som i sin tur består av självorganiserande enheter som samarbetar på olika nivåer – från cellen och organen till individen som helhet. Detta sker genom kommunikation mellan enheterna på en omedveten och undermedveten nivå. Andning, hjärtslag, temperatur, sockerhalt m.m. regleras genom ett ständigt flöde av signaler, som styr processerna genom effektiva feedbackmekanismer.

Ur detta självorganiserande liv har något fantastiskt uppstått: Medvetandet – förmågan att reflektera över tillvaron och sig själv. Egentligen en hisnande tanke att just vi – här och nu – råkar befinna oss i detta medvetna tillstånd och faktiskt har möjlighet att vara medskapare i livets väv. Det är det vi försöker vara i skogsträdgården.

Sociokrati för självorganisering
Det levande bygger alltså på ett samspel mellan självorganiserande enheter på olika nivåer – från cellerna till ekosystemen.  För att dessa levande enheter skall fungera måste de både ha en INTEGRITET (de håller ihop i ett självstyrande system) och en ÖPPENHET utåt mot omgivningen (ett ständigt flöde av energi, materia och information) 

Sociokrati är en organisationsform som i princip är uppbyggd på samma sätt – med självstyrande grupper (”kretsar”) med egen integritet, eventuellt kopplade till andra ”kretsar” och i ett flödande växelspel med omgivningen. Den är djupt demokratisk och värnar om deltagarnas likvärdighet. Hela gruppen samverkar på ett flexibelt och effektivt sätt – som en organism. Den fungerar för alla grupper (föreningar, organisationer, ekobyar, kollektiv, skolor, företag, byalag, kvarterslag), där medlemmarna har ett gemensamt mål. Det krävs utbildning och träning för att starta upp, men den investeringen ger mycket tillbaka när man väl har fått igång ett ”välsmort maskineri”. Genom de inbyggda feedbackmekanismerna reagerar ”kretsen” snabbt och dynamiskt på förändringar i omgivningen.

Självorganiseringen fungerar genom följande principer:

–         Samtycke vid beslut.
–         Kretsar med tydliga målsättningar
–         Dubbla länkar mellan kretsarna
–         Öppna val av personer till olika funktioner

Dessa principer förklaras t.ex. på  http://sociokrati.se/

Workshop i sociokrati
Den 25-26 oktober och 1-2 november kommer det att vara en grundkurs och en fördjupningskurs i ”Sociokrati – demokratiska & effektiva metoder för organisering” på Glokala folkhögskolan.

Se bifogat program

Bästa hälsningar

Esbjörn Wandt