Om Holma Skogsträdgård

 

Holma Skogsträdgård

Holma skogsträdgård är en demonstrationsträdgård som står öppen för allmänheten. Trädgården har anlagts för att visa vad skogsträdgårdar har att ge i flera olika sammanhang. Här testas olika odlingsmetoder och en rad nya växter. Även om den ligger i Skåne innehåller den en härdig lund med växter som passar i skogsträdgårdar längre norrut. Demonstrationsträdgården är den enda av sitt slag i Sverige . Anläggandet av trädgården startade hösten 2004. Projektet fick stöd från Jordbruksverket. Guidad visning för grupper går att ordna. Förfrågningar om detta riktas till Esbjörn Wandt per e -post esbjorn.wandt@gmail.com,telefon  046-20 01 09, mobil 0734-44 80 28 eller per brev till: Esbjörn Wandt, Sandbyvägen 164, 247 54 Dalby.
Största delen av det område som vi arbetar med har varit åker. Marken lutar svagt mot sydost. Jordmånen består av en mycket vattengenomsläpplig morän. Den lägsta delen av området har inslag av torv och ett grundvatten som nästan når ända upp till markytan. Det är odlingszon II-III med nattfroster in i juni.

Lundarna

Kärnan i området utgörs av sex lundar med fruktträd, nöt- och bärbuskar och perenna och självsående grönsaker. Alla lundarna är lika stora (knappt200 m2) och är formade som ”cashewnötter”, med den konkava sidan mot söder. Vi tror att vi med denna utformning får en maximal solinstrålning och mesta möjliga skogsbryn. Tanken är att lundarna skall utgöra ”solfångare” med det bästa mikroklimatet för känsliga växter i det konkava brynet som vetter mot söder. Alla lundarna är något upphöjda över den omgivande markytan. Detta har åstadkommits med matjord från dammbyggena. Dessutom har de formats så att det lutar svagt mot söder. På så sätt har de fått ett extra tjockt matjordslager.

”Örtlunden”, längst i söder, är den lund som får mest sol. Den har dessutom lite glesare träd- och buskskikt. Träd och buskar beskärs omsorgsfullt – allt för att öka ljusinsläppet till markskiktet. På så sätt gynnas örtfloran, som skall vara extra rik i denna lund.

”Myntalundens” markskikt är täckt med aromatiska örter, så som Mentha, myntor, Melissa officinalis, citronmeliss och Myrrhis odorata, spansk körvel. I denna lund testar vi uppgifterna om att aromatiska örter har en välgörande inverkan på sina växtgrannar.

I den ”härdiga lunden” har vi växter som minst klarar växtzon IV och vi vänder oss då framför allt till dem som vill anlägga en skogsträdgård lite längre norrut. På Holma är det närmast växtzon II – III.

Vi har en speciell lund med normalbeskärning av fruktträden i stället för parasollbeskärning, som tillämpas för övrigt. Vi vill jämföra för- och nackdelar med de båda beskärningsmetoderna.

I ”grönsakslunden” är det tänkt att vi skall anlägga upphöjda bäddar för ettåriga grönsaker bland träden. Bäddarna ska vara avgränsade nedåt med marktäckningsväv, för att förhindra konkurrens från trädrötterna. Denna lund har lite glesare träd- och buskskikt.

Andra ”odlingsbiotoper”

Pergolan

Huvudgången in i skogsträdgården omges av en 30 meter lång pergola. Denna utgör stöd för klätterväxter med ätliga frukter så som vin Vitis, krusbärsaktinidiaActinidia arguta, minikivi Actinidia kolomikta, fjärilsranka Schisandra chinensis och fembladig akebia Akebia quinata.

Läplantering

Framförallt på norra sidan planterar vi en vindskyddsplantering med Crataegus-arter, Cornus mas körsbärskornell, Prunus cerasifera körsbärsplommon, Amelanchier alnifoliabärhäggmispel och Sambucus nigra fläder m.fl. arter.

Torräng

På ett torrt och magert område sår och planterar vi ätliga växter som är anpassade för en sådan miljö.

Surjordsområde

Vi har börjat plantera surjordsväxter , t.ex. amerikanska blåbär Vaccinium corymbosum, amerikanska tranbär Vaccinium macrocarpon och allåkerbär Rubus arcticus ssp x stellarcticus, i det torvrika området nere vid den lägsta dammen. Där finns ett upphöjt torrare område och en lågt belägen våtare del.

Nötlunden

I ett område nordväst om de ovan beskrivna lundarna har vi planterat ett bestånd av höga nötträd av olika sorter. Vi utnyttjar området mellan nötträden, innan dessa har vuxit sig stora, för odling av Elaeagnus umbellata, koreansk silverbuske samt hösthallon, jordgubbaroch smultron. Den koreanska silverbusken ger ätliga frukter och förbättrar jorden med sina kvävefixerande rötter.

Gröngödslingsodlingar – vi har områden där vi odlar gröngödslingsväxter så som

Urtica dioica brännässla, Symphytum x uplandicum uppländsk vallört, Medicago sativa blåluzern, Lupinus polyphyllus blomsterlupin och Achillea millefolium röllika.

Dammarna och våtmarken utgör viktiga komponenter i skogsträdgården. Förutom att de kan hysa ätliga vatten- och våtmarksväxter, ger de ett gynnsamt mikroklimatet, reflekterar solens strålar mot växterna på norra sidan och gynnar faunanDen minsta dammen skall utgöra en spegel som reflekterar solljuset mot muren. Från denna lilla damm skall det sippra ner vatten till den större dammen, som har till uppgift att spegla solljuset upp mot lundarna. En del av den stora dammen är grund och bildar ett våtmarksområde, där vi skall odla olika ätliga vattenväxter.

Odlingsmur

För att visa hur man kan använda solbelysta murar, klippor och väggar för odling av värmekrävande växter, planerar vi att anlägga en halvcirkelformad mur i den norra delen av skogsträdgården. Det är ett extremt väldränerat kring muren, för att de känsliga växterna skall övervintra bättre. Muren skall byggas av lera och inkludera andra material såsom träkubb, halm och vass, så att så många olika slags insekter ska kunna kan hitta bo- och övervintringsplatser där. Mot muren skall vi spaljera värmekrävande växter.

För mer information om skogsträdgården på Holma läs här.

Här hittar du Holma och vår skogsträdgård?