Skogsträdgårdensvänners Årsmöte den 3 april 2011

1. Ordförande Esbjörn Wandt förklarade mötet öppnat.

2. Presentationsrunda av mötesdeltagare.

3. Esbjörn Wandt valdes till årsmötets mötesordförande.

4. Dagordningen godkändes.

5. Christer Nylander valdes till sekreterare.

6. Susanne Velander valdes till justerare.

7. Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet godkändes.

8. Verksamhetsberättelsen presenterades.

9. Resultat- och balansrapport presenterades.

10. Revisionsberättelsen presenterades. Christer Nylander rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

12. Medlemsavgiften bestämdes att vara 50 kronor såsom tidigare.

13. Styrelsen valdes enligt följande:

Karin Hertting, karin.hertting@bredband.net

Tora Råberg, tora.raberg@gmail.com

Nils Lindblad, tradgardsnisse@gmail.com

Esbjörn Wandt, esbjorn.wandt@gmail.com

Susanne Velander Vretare, susanne@tradgardskafeet.se

Britta Nylinder, nylinder.britta@gmail.com

Robert Strömberg, stromberg.robert@gmail.com

14. Max Nordström och Kicki Bobacka valdes till valberedning.

15. Christer Nylander valdes till revisor. Caroline Einarsson valdes till revisorsuppleant.

16. Inga motioner hade lämnats in. Föreningens verksamhet diskuterades i följande punkter a) Plantor (ansvarig Esbjörn Wandt), b) Arvsfonden (ansvarig Esbjörn Wandt), c) Utekök (ansvarig Arne Jansson), d) möjligheter för extrahjälp/arbetsledare (ansvarig Torbjörn Strömberg).

17. Årsmötet avslutades